Bảo mật toàn diện

Dữ liệu cuộc họp được mã hóa. Đồng thời, các cuộc họp của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu với độ tin cậy cao, đòi hỏi phải có mới có thể tham gia tương tác.

Dữ liệu cuộc họp được mã hóa. Đồng thời, các cuộc họp của bạn

được bảo vệ bằng mật khẩu với độ tin cậy cao, đòi hỏi phải có mới có thể tham gia tương tác.

Dữ liệu được mã hóa

AES-256, truyền tải qua SSL

Bảo vệ cuộc họp bằng mật khẩu

Tạo, đặt lịch và cài đặt mật khẩu cho cuộc họp

Tài nguyên và lịch sử cuộc họp được quản lý chặt chẽ

Quản lý trên cloud, dưới hệ thống phân quyền toàn diện

Không đòi hỏi các cài đặt mở rộng về Firewall và Proxy

( No Setting Hassles for Firewall & Proxy Network )

Hệ thống hoạt động tốt mà không yêu cầu bất kỳ cài đặt mở rộng cho Firewall hay Proxy